Vol 2, No 1 (2011)

January-2011: Research and Review articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Articles

Rajesh Shrivastava, Manavi Kohli*
PDF
Parwadi Moengin
PDF
Parwadi Moengin
PDF
S.D. Deo
PDF
M.P. Chaudhary, Salah Uddin
PDF
B.B. Waphare, S. B. Gunjal
PDF
Ch. V. Ramana Murthy, K. V. Chandra Sekhar*
PDF
T. Bilgin, V.A. Khan
PDF
T.Shyla Isac Mary, P. Thangavelu*
PDF
Piyush Tripathi, Ajita pathak
PDF
Gopal Sekar1, G. Ayyappan2, A. Muthu Ganapathi Subramanian3
PDF
D. Vijay Kumar, Ch. V. Ramana Murthy
PDF
Ch.V. Ramana Murthy, P. Hari Prasad 2
PDF
*K.R. Kavitha, Ch. V. Ramana Murthy
PDF
*M. Lellis Thivagar, **B. Meera Devi
PDF
*K.R. Kavitha, Ch. V. Ramana Murthy
PDF
*Kuldip Raj, B. S. Komal, Vinay Khosla
PDF
J. S. Manhas*
PDF